Leveringsvoorwaarden

Bij deze leveringsvoorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden van kracht.

 1. Het aanbod in de webshop van Beeldbank-Eindhoven.nl is vrijblijvend. Beeldbank-Eindhoven.nl is te allen tijde gerechtigd om het aanbod te wijzigen of aan te passen.
 2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Beeldbank-Eindhoven.nl gebruik maakt van afbeeldingen, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of een sfeerbeeld van de diensten. Beeldbank-Eindhoven.nl kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 3. De prijzen in de webshop zijn exclusief btw, en exclusief eventuele verzendkosten.
 4. Beeldbank-Eindhoven levert vooral digitale producten per mail, hiervoor worden geen verzendkosten gerekend. Bij het verzenden van niet digitale producten kan Beeldbank-Eindhoven.nl wel verzendkosten in rekening te brengen.
 5. De Overeenkomst tussen Beeldbank-Eindhoven.nl en de Wederpartij komt tot stand op het moment dat de Wederpartij via de webshop een bestelling plaatst. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Beeldbank-Eindhoven.nl kenbaar heeft gemaakt.
 6. Levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 7. Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, dan zal Beeldbank-Eindhoven.nl zich inspannen om een vervangend artikel ter beschikking te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 8. Bij de aankoop van producten via de webwinkel heeft de Wederpartij de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden gedurende een periode van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door de Wederpartij of een vooraf door de Wederpartij aangewezen vertegenwoordiger. Deze bedenktermijn is niet van toepassing bij diensten omdat deze betrekking hebben op vrijetijdsbesteding.
 9. Gedurende de bedenktijd van 14 dagen zal de Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Wederpartij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Als de Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Beeldbank-Eindhoven.nl retourneren.
 10. Als de Wederpartij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is hij/zij verplicht om dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Beeldbank-Eindhoven.nl. Dit dient de Wederpartij te doen middels het zenden van een e- mailbericht daartoe aan info@jasperscheffers.nl. De Wederpartij dient het product binnen 14 dagen aan Beeldbank-Eindhoven retour te sturen. De bewijslast voor het tijdig retourneren van het geleverde product ligt bij de Wederpartij.
 11. Als de Wederpartij gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, dan komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
 12. Als de Wederpartij na verloop van de in artikel 8 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn/haar herroepingsrecht of het product niet aan Beeldbank-Eindhoven.nl heeft teruggezonden, dan is de koop een feit.
 13. Het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 8 is niet van toepassing voor apparatuur waarvan de Wederpartij de verzegeling heeft verbroken.
 14. De garantietermijn van Beeldbank-Eindhoven.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Beeldbank-Eindhoven.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Wederpartij, en ook niet voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 15. Beeldbank-Eindhoven.nl en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van:
  1. de Wederpartij de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
  3. de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie;
  4. normale slijtage en waardevermindering van het product die buiten haar schuld ontstaat;
  5. omstandigheden die buiten de macht van Beeldbank-Eindhoven.nl liggen.