Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   • Fotograaf: Jasper Scheffers Fotografie.
   • AW: Auteurswet 1912.
   • BW: Burgerlijk Wetboek.
   • Gebruik: Verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 AW.
   • Fotografisch werk: Fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 AW, dan wel andere werken in de zin van de AW, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
   • Product/producten: door Jasper Scheffers Fotografie aangeboden of geleverde zaken.
   • Wederpartij: De wederpartij in de zin van art. 6:231 BW
   • Klant: de (potentiële) klant van Jasper Scheffers Fotografie.
   • Product bestellen: de procedure waarbij een klant een product bestelt, de klant het product betaalt en Jasper Scheffers Fotografie het product op het door de klant opgegeven adres aflevert.
   • Product reserveren: de procedure waarbij de klant een product reserveert, de klant het product in het door Jasper Scheffers Fotografie opgegeven filiaal afhaalt en afrekent.
   • Consument: de klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
   • Zakelijke Klant: de klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
  3. Mocht over de inhoud van deze voorwaarden onduidelijkheid bestaan, dan kunt u contact opnemen met Jasper Scheffers Fotografie op 06-21913923 of info@jasperscheffers.nl.
 2. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

  1. Alle aanbiedingen van Jasper Scheffers Fotografie zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.
  2. Een overeenkomst tussen Jasper Scheffers Fotografie en de klant komt tot stand nadat de klant alle door Jasper Scheffers Fotografie gevraagde gegevens heeft verstrekt en Jasper Scheffers Fotografie de opdracht (bestelling/reservering) heeft bevestigd aan het door de klant opgegeven e-mail adres.
  3. De klant dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Jasper Scheffers Fotografie te melden, tenminste binnen 48 uur, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.
 3. Conformiteit

  1. Afbeeldingen, beschrijvingen, foto’s, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Jasper Scheffers Fotografie opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Jasper Scheffers Fotografie niet.
  2. Aan de informatie in artikelen geschreven door Jasper Scheffers Fotografie kunnen geen rechten worden ontleend, schade die voorkomt uit het gebruik van deze informatie kan niet worden verhaald op Jasper Scheffers Fotografie.
 4. Opdracht

  1. Jasper Scheffers Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
  2. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.
  3. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke rede dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
 5. Intellectuele eigendom
  1. Het is de klant niet toegestaan om aanduidingen van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.
  2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Jasper Scheffers Fotografie, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Jasper Scheffers Fotografie opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Jasper Scheffers Fotografie of een aan Jasper Scheffers Fotografie gelieerde instelling/onderneming.
  3. Het auteursrecht op de fotografische werken en artikelen geproduceerd door Jasper Scheffers Fotografie berusten bij Jasper Scheffers Fotografie.
  4. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
  5. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten).
 6. Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten
  1. De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
  2. De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werkte alle tijden de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d AW in acht.
  3. Voor iedere inbreuk op de aan de fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten).
 7. Vergoeding
  1. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de wederpartij gewenste gebruik van het werk.
  2. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de wederpartij te worden vergoed.
  3. De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor verzending, BTW en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en/of factuur van Jasper Scheffers Fotografie vermeld.
  4. Bij meerjarige opdrachten kan de prijs per iedere 1 Januari aangepast worden, dit dient tijdig te worden ingediend en zal door beide partijen goedgekeurd moeten worden.
  5. De op de website van Jasper Scheffers Fotografie vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.
 8. Factuur en betaling
  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
  2. Indien de fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 8.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
  3. Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op het auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de wederpartij.
  4. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet heeft voldaan.
 9. Licentie / Eigendomsvoorbehoud
  1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk / per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en / of de opdrachtbevestiging en / of de daarop toeziende factuur.
  2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform he begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
  3. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 9.2 genoemde exploitatierecht.
  4. Het is de wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
  5. Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.
  6. Eigendom van de geleverde en de te leveren producten gaat pas op de klant over, nadat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Jasper Scheffers Fotografie heeft voldaan.
  7. Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Jasper Scheffers Fotografie gerechtigd de producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
  8. De klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Jasper Scheffers Fotografie te bewaren.
 10. Aansprakelijkheid
  1. Jasper Scheffers Fotografie is bevoegd deze overeenkomst aan te gaan en voornoemde licentie te verlenen.
  2. Jasper Scheffers Fotografie is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en (andere) indirecte schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Jasper Scheffers Fotografie.
  3. De aansprakelijkheid van Jasper Scheffers Fotografie is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
  4. Indien jegens de fotograaf en / of wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het werk, dan zullen de wederpartij en de fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschiede.
 11. Overmacht
  1. Indien Jasper Scheffers Fotografie door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.
  2. Onder overmacht is mede te verstaan de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Jasper Scheffers Fotografie zijn ingeschakeld.
  3. Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt zijn partijen bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te ontbinden. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.
 12. Klachten
  1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk / per mail aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.
 13. Faillissement / surseance
  1. Zowel Jasper Scheffers Fotografie als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de wederpartij heeft Jasper Scheffers Fotografie het recht de versterkte licentie te beëindigen.
 14. Privacy
  1. Jasper Scheffers Fotografie respecteert de privacy van de klant. Jasper Scheffers Fotografie zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacy Verklaring die op de website van Jasper Scheffers Fotografie is in te zien. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.
 15. Rechts- en forumkeuze
  1. Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.
  2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegd rechter in Nederland.
 16. Slotbepalingen
  1. Indien de klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Jasper Scheffers Fotografie aansprakelijk als ware hij zelf klant.
  2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.